Een steentje bijdragen?

Waarom is uw steun als donateur zo belangrijk

Mede dankzij eenmalige bijdragen, giften, erfenissen en legaten blijft het mogelijk kostbaar Haags erfgoed te behouden.

Wij zouden het bijzonder op prijs stellen als U Uw bijdrage zou willen overmaken. Een bijdrage kunt u op twee manieren overmaken:

1. U vult uw naam, e-mailadres en een bedrag in op deze pagina. U klikt vervolgens op de “groene” button “doneren”. U wordt naar een veilige bankomgeving doorgestuurd waar uw de donatie af kunt ronden.

2. U maakt via een bankoverschrijving een bedrag over naar ons rekeningnummer NL82ABNA0891220631 ten name van Stichting Monumentenfonds Den Haag en Omgeving onder vermelding van “donatie”.

Wij zijn u zeer erkentelijk en danken u voor uw steun en bijdragen.

De stichting is gerangschikt als Algemeen Nut Beogende Instelling ANBI). Het RSIN-nummer is 4167612.

 

Fiscale aspecten

Een donatie aan het Monumentenfonds is voor u fiscaal aftrekbaar met inachtneming van de daarvoor geldende regels van de Belastingdienst.

Aangezien het Monumentenfonds de status van “Culturele ANBI” heeft, kunt u uw gift met een multiplier van 25% verhogen tot een extra giftenaftrek van max. EUR. 1.250,00. Meerdere giften in een jaar aan verschillende ANBI-organisaties kunnen bij elkaar worden opgeteld. Wanneer U uw donatie giet in de vorm van een periodieke gift ( bij onderhandse akte en voor een periode van minimaal vijf jaar) is deze onbeperkt fiscaal aftrekbaar. Ook is het mogelijk om het Monumentenfonds op te nemen in uw testament door het toekennen van een legaat of een benoeming tot (mede-) erfgenaam. Het monumentenfonds is als ANBI-gerangschikte instelling geheel vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Voor meer informatie over schenken en nalaten aan het Monumentenfonds kunt u contact opnemen met de secretaris.