Nieuwsbrief 2022

Blijf altijd op de hoogte!

Zoals gebruikelijk stelt het bestuur van de stichting haar donateurs en andere belangstellenden doormiddel van een nieuwsbrief op de hoogte van de ontwikkelingen in het afgelopen jaar, niet alleen via de post, maar dit jaar – voor zover wij over de adressen beschikken – (ook) via de mail. De stichting vierde in 2019 haar 45-jarig bestaan. Het is een goede gewoonte dat de stichting bij de viering van een lustrum een prijs, het “Gouden Sleutelstuk” en een bescheiden geldbedrag, toekent aan een persoon of instelling, die in de achterliggende periode een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de instandhouding van monumentaal erfgoed in Den Haag. In samenspraak met de afdeling monumenten van de gemeente wordt nog gezocht naar een geschikte kandidaat, aan wie deze prestigieuze prijs komend jaar kan worden uitgereikt.

In het Spinozahuis (Paviljoensgracht 72/74) werd het plafond tussen de studiezaal en de woonruimte op de eerste verdieping geïsoleerd. De bibliotheek werd geordend en geïnventariseerd. Aan de buitengevel van het pand werd de gerestaureerde gedenkplaat opnieuw aangebracht, waarop is vermeld dat Benedictus de Spinoza in dit pand woonde en werkte en daar op 21 februari 1677 is overleden. Met de huurder en vertegenwoordigers van het bestuur van de vereniging Het Spinozahuis werd overleg gevoerd over de vraag of, en zo ja op welke wijze tegemoet zou kunnen worden gekomen aan de wens van deze vereniging om de begane grond van het Spinozahuis intensiever te gebruiken. De gesprekken hierover worden komend jaar voortgezet. In het Nobelhuis (Nobelstraat 1 a t/m h) werd de woning op de eerste verdieping aan de achterzijde van het pand gerenoveerd en van een nieuwe keuken en badkamer voorzien. De vloer van deze woning werd voorzien van een extra geluidwerende isolatielaag. De fraaie binnenstadstuin kreeg een onderhoudsbeurt en overtollige klimop werd verwijderd, waardoor het in deze tuin nu weer prettig toeven is. Binnen enkele jaren zijn nu alle appartementen geheel gerenoveerd.

In de Koningspoort (Molenstraat 25 t/m 25e) werd het buitenschilderwerk aan het achterhuis en de zijgevel uitgevoerd. In het voorhuis worden de appartementen en de winkel aan nieuwe gegadigden verhuurd.

Zoals in eerdere nieuwsbrieven is gemeld speelde het bestuur al geruime tijd met de gedachte om de eigendom van beheerderswoning bij de Joodse begraafplaats aan de Scheveningseweg 21 a. te beëindigen, aangezien het voor de stichting niet mogelijk is gebleken om de woning op een gezonde wijze te exploiteren. Deze woning, door de stichting in 2003 aangekocht, gerestaureerd en sindsdien onderhouden, is op 20 november overgedragen aan de Stichting tot behoud van de beheerderswoning op de Joodse Begraafplaats te ’s-Gravenhage. Het bestuur betreurt het dat afscheid moest worden genomen van een bijzonder onderdeel van het bezit van de stichting, maar is verheugd over het feit dat het pand in goede handen is gekomen. Op de Koninginnegracht 42 a t/m f werd een der appartementen na het vertrek van de huurder gerenoveerd.

Het bestuur kwam in 2019 driemaal bijeen. In de op 11 maart gehouden bestuursvergadering werd de jaarrekening 2018 vastgesteld. Voor het jaarverslag 2018 wordt verwezen naar de hieronder vermelde website. Het administratief beheer van het fonds werd verzorgd door het accountants-en adviesbureau W. Driessen, welk bureau ook de jaarrekening van de stichting opstelde. Het commercieel en technisch beheer is ondergebracht bij Oosterhof Beheer B.V. Wim de Lange van dit kantoor slaagde er ook dit jaar weer in om leegkomende woningen en bedrijfsruimten, veelal aansluitend, te verhuren. Ook in 2019 maakte de voorzitter namens de stichting deel uit van de Raad van van Stadsherstel Den Haag en Omgeving N.V. en woonde hij de bijeenkomsten bij van het Haags Monumentenplatform. De secretaris bezocht de ledenvergaderingen van de Landelijke Federatie Het Behouden Huis. Samen met de directie en commissarissen van Stadsherstel werd het onderzoek voortgezet naar de mogelijkheden om de stichting om te zetten in een vriendenstichting van de vennootschap. Dit proces zal komend jaar een vervolg krijgen. In afwachting van de verdere ontwikkelingen rond de samenwerking met Stadsherstel is de onderbrenging van het archief van het fonds bij het Haags Gemeentearchief uitgesteld. Het bestuur is de donateurs van de stichting bijzonder erkentelijk voor hun jaarlijkse bijdragen. Mede dankzij giften, erfenissen en legaten blijft het mogelijk kostbaar Haags erfgoed te behouden.

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor de nieuwsbrief